Navigation>
ET

OÜ Plaat Detail ir FORMICA, HOMAPAL, UNILIN augstspiediena laminâtu pârstâvis Baltijas valstîs. Uzōįmums ir dibinâts 1996. gadâ Tallinâ un balstâs uz Igaunijas privâtkapitâlu.

OÜ Plaat Detail papildus laminâta tirdzniecîbai nodarbojas arî ar laminâta produkcijas izgatavođanu. Mûsu galvenie klienti ir mįbeīu raūotâji, interjera un celtniecîbas uzōįmumi un bûvmateriâlu veikali.

Mûsu darbîbâ izđíirami trîs pamatvirzieni:

  • Augstspiediena laminâta vairumtirdzniecîba
  • Ar laminâtu pârklâtu palodūu, darba virsmu un mįbeīu durvju raūođana un vairumtirdzniecîba
  • Ar laminâtu pârklâtu preču izgatavođana apakđuzōįmuma kârtîbâ: (pįc mįrîjuma piegrieztas darba virsmas un palodzes, darba virsmas ar îpađâm malâm, plauktu elementi un citi ar laminâtu pârklâti izstrâdâjumi).
  • Mûsu mįríis ir piedâvât augstspiediena laminâtu un no laminâta izgatavotus izstrâdâjumus îsâkâ piegâdes laikâ un labâkâ kvalitâtį!

Lai sasniegtu đo mįríi, esam izveidojuđi Tallinâ vienu no Ziemeīvalstu lielâkajâm laminâta noliktavâm, kur uz vietas ir atrodami vairâk nekâ 400 daūâdi dekori, kopâ vairâk nekâ 500 000 m² laminâta.  Plaat Detail raūotne ir arî aprîkota ar jaunâm un modernâm iekârtâm.

2011. gada septembrī Plaat Detail atklāja jaunu laminātu komponentu rūpnīcu. Jaunajā ražotnē pamatā tiek ražotas pēc laminēšanas formētas darba virsmas, pēc laminēšanas formētas durvis un lamināta paneļi. Tā ir viena no lielākajām tāda veida rūpnīcām Ziemeļeiropā ar 70 000 m2 ražošanas jaudu mēnesī. Ražošanas telpu platība ir 3500 m2, un 90% produkcijas tiek eksportēta uz Somiju un Skandināvijas valstīm. Pilnībā automatizētās ražošanas koncepcija ir unikāla šajā reģionā.